EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Anaokulumuzda Montessori, GEMS, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Sosyal-Duygusal Öğrenme ve Scamper model ve yaklaşımları kullanılarak oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Seçilen bu model ve yaklaşımlarda ortak payda, çocuk için en doğru olan ve bizim bakış açımıza ve eğitim felsefemize uygun olan yapıda olmasıdır.

TEMA FEN VE MATEMATİK MERAKINI KÖRÜKLER, BİLİMİ SEVDİRİR (GEMS)

GEMS programı, Fen ve matematiği ortak bir potada birleştiren, öğrencilerin ilerleyen ve gelişen dünyayı anlamlandırmaları, olayları takip edebilmeleri ve bir bilim insanı gibi yeni fikirler ileri sürebilmeleri anlamında eğitimlerine büyük katkı sağlar.
Araştırma, keşfetme, sorgulama, tahmin etme, analiz, sentez, iş birliği, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerilerin kazandırılmasında fen ve matematik eğitimi çok önemlidir. Fen ve matematikte ortak temel beceriler gözlem yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi ölçme ve hesaplama, tablo ve grafikler ile bilgiyi yorumlayıp bir çıkarım yapma, sonuçlara göre tahmin yaparak bir fikir ileri sürmektir.

TEMA ÖZBENLİĞİ GÜÇLÜ ÇOCUKLAR YETİŞTİRİR (MONTESSORİ)

“Kendim yapabilmem için bana yardım et.” Bu cümle Montessori pedagojisinin ana fikridir. Bu, çocuğa kendi deneyimlerini yaşaması için fırsat tanımak ve bunu gerçekleştirebilmesi için de gerek duyduğu olanakların sağlanması anlamına gelir. Her çocuk öğrenmek ister. Bu durumda eğitim sürecinin özü bir “kendi kendini eğitme” sürecidir.

Bu yaklaşım çocukları etkinliklere kendiliğinden katılması için güdülemeye, tekrarlamalı somut deneyimler aracılığıyla yeteneklerini geliştirmeye cesaretlendirir. Çocukları, akranlarına öğretme ve sosyal etkileşim ile iş birliği yaparak öğrenmeye teşvik eder.

TEMA SORAN/SORGULAYAN ÇOCUKLAR YETİŞTİRİR (Sorgulamaya Dayalı Eğitim)

Sorgulamaya dayalı öğrenme; sorular sorarak, araştırarak ve bilgileri analiz ederek öğrenme ve verileri yararlı bilgilere dönüştürme süreci olarak tanımlanır.

● Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenmelerini sağlıyoruz.
● Sorgulamanın odağına çocukların düşünme, merak ve teorilerinin yanı sıra ilgilerini çeken fikirleri ortaya çıkarmalarını yerleştiriyoruz.
● Uygulamaları, materyalleri, düşünme süreçlerini çocuklar ile birlikte yapılandırıyoruz.
● Çocukların kendi teorilerini test etmelerine, kendi sorularına ve meraklarına cevap bulmalarına fırsatlar sunuyoruz.
● Çocukları deneyimlerken ve araştırırken daha fazla soru sormaları için destekliyoruz.

TEMA ÇOCUKLARA PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRIR (SCAMPER)

Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi, yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Tema Eğitim Kurumları olarak programımız içinde uyguladığımız bu yöntemle çocuklara farklı düşünme, problem çözme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı vererek farklı düşünen bireyler olmalarını amaçlarız.

TEMA ÇOCUKLARI DUYGULARINI YARATICILIĞA DÖNÜŞTÜRÜR (Sosyal Duygusal Öğrenme)

Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ), çocukların ve yetişkinlerin duygularını yönetmek, olumlu hedefler koymak ve elde etmek, başkaları için duygudaşlık hissedebilmek ve göstermek, olumlu ilişkiler kurmak ve sorumlu kararlar almak için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri edinme ve etkili bir şekilde uygulama sürecidir.

Sosyal ve duygusal beceriler, bireyin günlük yaşamı ve sağlıklı gelişimi için çok önemli olan duygusal zekâ, iletişim becerileri, farkındalık, duygu düzenleme ve yönetme ve duygudaşlık gibi becerileri içermektedir.